logo

Thiết kế website chuyên nghiệp

Thiết kế website cơ bản

Thiết kế website doanh nghiệp

Thiết kế website thương mại điện tử

Thiết kế website theo yêu cầu

Gói Hosting Silver

Dành cho cá nhân

Silver #Pro 1
Dung lượng 2GB SSD
2 MYSQL
3 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
40GB Băng Thông
2.064.000
VND / 1 Năm
3.715.200
VND / 2 Năm
4.953.600
VND / 3 Năm
Silver #Pro 2
Dung lượng 3GB SSD
3 MYSQL
4 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
80GB Băng Thông
3.060.000
VND / 1 Năm
5.508.000
VND / 2 Năm
7.344.000
VND / 3 Năm
Silver #Pro 3
Dung lượng 4GB SSD
5 MYSQL
5 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
120GB Băng Thông
4.080.000
VND / 1 Năm
7.344.000
VND / 2 Năm
9.792.000
VND / 3 Năm
Silver #Pro 4
Dung lượng 5GB SSD
5 MYSQL
6 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
170GB Băng Thông
4.380.000
VND / 1 Năm
7.884.000
VND / 2 Năm
10.512.000
VND / 3 Năm
Silver #Pro 5
Dung lượng 6GB SSD
6 MYSQL
7 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
230GB Băng Thông
5.256.000
VND / 1 Năm
9.460.800
VND / 2 Năm
12.614.400
VND / 3 Năm
Silver #Pro 6
Dung lượng 7GB SSD
10 MYSQL
8 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
280GB Băng Thông
5.544.000
VND / 1 Năm
9.979.200
VND / 2 Năm
13.305.600
VND / 3 Năm
Silver #Pro 7
Dung lượng 8GB SSD
12 MYSQL
9 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
350GB Băng Thông
6.144.000
VND / 1 Năm
11.059.200
VND / 2 Năm
14.745.600
VND / 3 Năm
Silver #Pro 8
Dung lượng 10GB SSD
12 MYSQL
10 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
550GB Băng Thông
6.840.000
VND / 1 Năm
12.312.000
VND / 2 Năm
16.416.000
VND / 3 Năm
Silver #Pro 9
Dung lượng 16GB SSD
15 MYSQL
20 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
600GB Băng Thông
9.480.000
VND / 1 Năm
18.012.000
VND / 2 Năm
25.596.000
VND / 3 Năm
Silver #Pro 10
Dung lượng 20GB SSD
24 MYSQL
70 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
700GB Băng Thông
11.040.000
VND / 1 Năm
19.872.000
VND / 2 Năm
26.496.000
VND / 3 Năm

Gói Hosting Golden

Dành cho doanh nghiệp vừa

Golden #Pro 1
Dung lượng 20GB SSD
40 MYSQL
200 Tên Miền
Miễn phí
1000GB Băng Thông
11.040.000
VND / 1 Năm
19.872.000
VND / 2 Năm
26.496.000
VND / 3 Năm
Golden #Pro 2
Dung lượng 30GB SSD
70 MYSQL
300 Tên Miền
Miễn phí
1000GB Băng Thông
16.080.000
VND / 1 Năm
28.944.000
VND / 2 Năm
41.004.000
VND / 3 Năm
Golden #Pro 3
Dung lượng 40GB SSD
100 MYSQL
400 Tên Miền
Miễn phí
1000GB Băng Thông
20.080.000
VND / 1 Năm
36.144.000
VND / 2 Năm
51.204.000
VND / 3 Năm
Golden #Pro 4
Dung lượng 50GB SSD
150 MYSQL
500 Tên Miền
Miễn phí
1000GB Băng Thông
24.000.000
VND / 1 Năm
43.200.000
VND / 2 Năm
61.200.000
VND / 3 Năm
Golden #Pro 5
Dung lượng 60GB SSD
250 MYSQL
600 Tên Miền
Miễn phí
1500GB Băng Thông
27.960.000
VND / 1 Năm
50.328.000
VND / 2 Năm
71.298.000
VND / 3 Năm
Golden #Pro 6
Dung lượng 70GB SSD
300 MYSQL
700 Tên Miền
Miễn phí
2000GB Băng Thông
31.920.000
VND / 1 Năm
57.456.000
VND / 2 Năm
81.396.000
VND / 3 Năm
Golden #Pro 7
Dung lượng 80GB SSD
500 MYSQL
800 Tên Miền
Miễn phí
0GB Băng Thông
38.000.000
VND / 1 Năm
68.400.000
VND / 2 Năm
96.900.000
VND / 3 Năm
Golden #Pro 8
Dung lượng 100GB SSD
600 MYSQL
Unlimited Tên Miền
Miễn phí
0GB Băng Thông
43.200.000
VND / 1 Năm
77.760.000
VND / 2 Năm
110.160.000
VND / 3 Năm
Golden #Pro 9
Dung lượng 200GB SSD
600 MYSQL
Unlimited Tên Miền
Miễn phí
0GB Băng Thông
72.000.000
VND / 1 Năm
129.600.000
VND / 2 Năm
183.600.000
VND / 3 Năm
Golden #Pro 10
Dung lượng 300GB SSD
600 MYSQL
Unlimited Tên Miền
Miễn phí
0GB Băng Thông
96.000.000
VND / 1 Năm
172.800.000
VND / 2 Năm
244.800.000
VND / 3 Năm

Gói Hosting Diamond

Dành cho doanh nghiệp lớn

Diamond #Pro 1
Dung lượng 40GB SSD
100 MYSQL
400 Tên Miền
Miễn phí
1000GB Băng Thông
20.080.000
VND / 1 Năm
36.144.000
VND / 2 Năm
51.204.000
VND / 3 Năm
Diamond #Pro 2
Dung lượng 50GB SSD
150 MYSQL
500 Tên Miền
Miễn phí
1000GB Băng Thông
24.000.000
VND / 1 Năm
43.200.000
VND / 2 Năm
61.200.000
VND / 3 Năm
Diamond #Pro 3
Dung lượng 70GB SSD
250 MYSQL
700 Tên Miền
Miễn phí
2000GB Băng Thông
31.920.000
VND / 1 Năm
57.456.000
VND / 2 Năm
81.396.000
VND / 3 Năm
Diamond #Pro 4
Dung lượng 80GB SSD
300 MYSQL
800 Tên Miền
Miễn phí
0GB Băng Thông
38.000.000
VND / 1 Năm
68.400.000
VND / 2 Năm
96.900.000
VND / 3 Năm
Diamond #Pro 5
Dung lượng 100GB SSD
500 MYSQL
Unlimited Tên Miền
Miễn phí
0GB Băng Thông
43.200.000
VND / 1 Năm
77.760.000
VND / 2 Năm
110.160.000
VND / 3 Năm
Diamond #Pro 6
Dung lượng 200GB SSD
600 MYSQL
Unlimited Tên Miền
Miễn phí
0GB Băng Thông
72.000.000
VND / 1 Năm
129.600.000
VND / 2 Năm
183.600.000
VND / 3 Năm
Diamond #Pro 7
Dung lượng 300GB SSD
600 MYSQL
Unlimited Tên Miền
Miễn phí
0GB Băng Thông
96.000.000
VND / 1 Năm
172.800.000
VND / 2 Năm
244.800.000
VND / 3 Năm
Diamond #Pro 8
Dung lượng 500GB SSD
600 MYSQL
Unlimited Tên Miền
Miễn phí
0GB Băng Thông
114.000.000
VND / 1 Năm
205.200.000
VND / 2 Năm
290.700.000
VND / 3 Năm
Diamond #Pro 9
Dung lượng 1000GB SSD
600 MYSQL
Unlimited Tên Miền
Miễn phí
0GB Băng Thông
214.200.000
VND / 1 Năm
385.560.000
VND / 2 Năm
546.210.000
VND / 3 Năm
Diamond #Pro 10
Dung lượng 2000GB SSD
600 MYSQL
Unlimited Tên Miền
Miễn phí
0GB Băng Thông
294.000.000
VND / 1 Năm
529.200.000
VND / 2 Năm
749.700.000
VND / 3 Năm
phone